صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱,۲۸۴,۰۵۹ ۱۸.۳۳ % ۳,۲۵۲,۸۲۲ ۴۶.۴۵ % ۱,۹۰۸,۳۷۴ ۲۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۹۰,۵۱۰ ۱.۲۹ % ۷۳,۴۹۰ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۹۴,۲۲۳ ۵.۶۳ %
۹۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱,۲۸۴,۰۵۹ ۱۸.۳۴ % ۳,۲۵۲,۸۲۲ ۴۶.۴۵ % ۱,۹۰۷,۵۴۳ ۲۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۹۰,۴۱۴ ۱.۲۹ % ۷۳,۴۷۱ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۹۴,۲۲۳ ۵.۶۳ %
۹۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱,۲۷۴,۹۷۹ ۱۸.۲۴ % ۳,۲۱۸,۲۵۵ ۴۶.۰۳ % ۱,۸۹۲,۶۲۶ ۲۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۱۴۶ ۱.۸۸ % ۸۸,۰۳۵ ۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۸۵,۹۳۰ ۵.۵۲ %
۹۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱,۲۶۷,۰۰۸ ۱۸.۲۶ % ۳,۱۸۴,۸۰۱ ۴۵.۹۱ % ۱,۸۸۱,۷۵۲ ۲۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۳۴۷ ۱.۹۴ % ۸۹,۱۹۱ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۸۰,۶۱۰ ۵.۴۹ %
۹۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۱,۲۷۰,۹۶۱ ۱۸.۳۳ % ۳,۱۷۵,۹۳۰ ۴۵.۸ % ۱,۸۷۷,۲۵۲ ۲۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۰۳۹ ۱.۸۳ % ۱۰۴,۷۰۵ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۸۸۳ ۵.۴۶ %
۹۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۱,۲۷۰,۹۶۱ ۱۸.۳۳ % ۳,۱۷۵,۹۳۰ ۴۵.۸ % ۱,۸۷۶,۴۱۹ ۲۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۰۳۹ ۱.۸۳ % ۱۰۴,۶۲۵ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۸۸۳ ۵.۴۶ %
۹۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱,۲۷۰,۹۶۱ ۱۸.۳۴ % ۳,۱۷۵,۹۳۰ ۴۵.۸۴ % ۱,۸۷۵,۵۹۸ ۲۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۰۳۷ ۱.۸۳ % ۱۰۴,۵۴۴ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۷۴,۷۳۷ ۵.۴۱ %
۹۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۸۵۸,۹۸۵ ۶۹.۶۶ % ۱,۹۰۱,۱۷۱ ۲۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۸۴ ۱.۵۹ % ۱۰۴,۴۹۳ ۱.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۸۷۱,۱۵۷ ۶۴ % ۱,۹۲۴,۳۶۳ ۲۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۷۵,۲۰۳ ۱۰.۱۸ % ۴۰,۹۲۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۸۸۲,۱۷۴ ۶۷.۴۴ % ۱,۴۹۹,۵۶۳ ۲۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۸۱۳,۶۳۶ ۱۱.۲۴ % ۴۳,۵۲۵ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %