صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱,۰۴۰,۸۳۰ ۱۹.۳ % ۲,۴۱۳,۸۶۲ ۴۴.۷۶ % ۹۳۴,۶۰۴ ۱۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۰۸,۲۴۳ ۹.۴۲ % ۷۰,۵۵۰ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۲۴,۵۱۶ ۷.۸۷ %
۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱,۰۲۷,۸۳۸ ۱۹.۰۵ % ۲,۴۰۶,۷۳۷ ۴۴.۶۱ % ۹۳۲,۴۵۱ ۱۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۵۴۸,۴۴۹ ۱۰.۱۷ % ۷۰,۱۲۹ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۴۰۹,۳۴۲ ۷.۵۹ %
۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱,۰۴۰,۴۷۴ ۱۸.۹۶ % ۲,۴۲۶,۷۹۷ ۴۴.۲۲ % ۹۳۱,۶۳۱ ۱۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۱۷,۴۸۷ ۱۱.۲۵ % ۷۰,۲۸۸ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۰۱,۰۴۷ ۷.۳۱ %
۲۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱,۰۵۴,۷۲۳ ۱۸.۹۸ % ۲,۴۴۵,۳۸۸ ۴۳.۹۹ % ۹۲۷,۶۲۸ ۱۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۲۳,۱۰۴ ۱۱.۲۱ % ۱۰۵,۱۳۷ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۰۲,۴۰۴ ۷.۲۴ %
۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱,۰۶۴,۹۶۰ ۱۸.۹۷ % ۲,۴۶۳,۸۹۹ ۴۳.۹ % ۹۷۰,۱۷۶ ۱۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۱۰۲ ۱۱.۳۳ % ۶۹,۶۳۱ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۰۸,۰۳۵ ۷.۲۷ %
۲۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱,۰۶۴,۹۶۰ ۱۸.۹۸ % ۲,۴۶۳,۸۹۹ ۴۳.۹۱ % ۹۶۹,۷۱۶ ۱۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۳۶,۱۰۲ ۱۱.۳۴ % ۶۹,۱۰۸ ۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۰۸,۰۳۵ ۷.۲۷ %
۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱,۰۶۴,۹۶۰ ۱۸.۹۶ % ۲,۴۶۳,۸۹۹ ۴۳.۸۶ % ۹۶۹,۲۵۷ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۹۵۰ ۱۱.۳۲ % ۶۸,۵۸۶ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۱۵,۱۵۸ ۷.۳۹ %
۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱,۰۶۴,۹۶۰ ۱۸.۹۶ % ۲,۴۶۳,۸۹۹ ۴۳.۸۷ % ۹۶۸,۶۴۱ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۹۵۰ ۱۱.۳۲ % ۶۸,۰۶۵ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۴۱۵,۱۵۸ ۷.۳۹ %
۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱,۰۶۶,۸۶۴ ۱۸.۹۸ % ۲,۴۶۶,۳۷۱ ۴۳.۸۸ % ۹۶۸,۴۳۲ ۱۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۳۸,۹۳۴ ۱۱.۳۷ % ۶۶,۹۲۸ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۱۳,۶۸۹ ۷.۳۶ %
۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱,۰۶۶,۸۶۴ ۱۸.۸۵ % ۲,۴۶۶,۳۷۱ ۴۳.۵۷ % ۹۶۷,۹۷۴ ۱۷.۱ % ۰ ۰ % ۶۶۸,۴۹۹ ۱۱.۸۱ % ۷۷,۱۷۴ ۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۱۳,۶۸۹ ۷.۳۱ %