صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱,۱۸۲,۵۸۲ ۱۷.۹۳ % ۳,۰۲۶,۵۷۵ ۴۵.۸۹ % ۱,۵۴۸,۳۹۷ ۲۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۱۵۱ ۳.۹۶ % ۱۰۰,۱۱۹ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۷۶,۰۸۰ ۷.۲۲ %
۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱,۱۸۲,۵۸۲ ۱۷.۹۶ % ۳,۰۲۶,۵۷۵ ۴۵.۹۷ % ۱,۵۴۷,۷۳۳ ۲۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۱۵۱ ۳.۹۷ % ۹۹,۹۰۹ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۶۶,۵۵۹ ۷.۰۹ %
۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱,۱۷۹,۸۷۵ ۱۷.۹۳ % ۳,۰۲۵,۴۵۹ ۴۵.۹۸ % ۱,۵۵۰,۵۳۴ ۲۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۵۱,۸۴۵ ۳.۸۳ % ۱۰۶,۳۶۹ ۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۶۵,۲۷۴ ۷.۰۷ %
۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱,۲۱۶,۴۰۲ ۱۸.۱۹ % ۳,۰۳۳,۵۲۷ ۴۵.۳۷ % ۱,۵۵۰,۳۳۵ ۲۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۵۲۰ ۳.۶۴ % ۱۹۳,۸۱۲ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۴۴۸,۸۳۲ ۶.۷۱ %
۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱,۲۱۱,۰۵۸ ۱۷.۷۷ % ۳,۰۲۸,۸۴۲ ۴۴.۴۴ % ۱,۶۶۷,۰۳۰ ۲۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۳۱۱ ۳.۱۹ % ۲۲۸,۸۹۵ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۶۲,۴۲۹ ۶.۷۸ %
۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱,۲۱۷,۲۹۷ ۱۷.۷۲ % ۳,۰۴۳,۱۴۳ ۴۴.۳۱ % ۱,۸۴۱,۰۷۷ ۲۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۴۸۰ ۳.۳۷ % ۷۱,۵۱۴ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۶۳,۲۷۱ ۶.۷۵ %
۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱,۲۴۷,۳۲۰ ۱۸.۰۳ % ۳,۰۷۰,۲۶۹ ۴۴.۳۸ % ۱,۸۴۰,۰۷۹ ۲۶.۶ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۲۷۲ ۳.۳۱ % ۸۸,۸۰۲ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۴۲,۸۵۸ ۶.۴ %
۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱,۲۴۷,۳۲۰ ۱۸.۰۳ % ۳,۰۷۰,۲۶۹ ۴۴.۳۸ % ۱,۸۳۹,۲۶۴ ۲۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۲۶۹ ۳.۳۱ % ۸۸,۶۱۵ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۴۲,۸۵۸ ۶.۴ %
۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱,۲۴۷,۳۲۰ ۱۸.۰۳ % ۳,۰۷۰,۲۶۹ ۴۴.۳۹ % ۱,۸۳۸,۴۵۰ ۲۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۲۶۹ ۳.۳۱ % ۸۸,۴۳۰ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۴۲,۸۵۸ ۶.۴ %
۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱,۲۴۷,۳۲۰ ۱۸.۰۴ % ۳,۰۷۰,۲۶۹ ۴۴.۴ % ۱,۸۳۷,۶۳۶ ۲۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۲۶۹ ۳.۳۲ % ۸۸,۲۴۴ ۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۴۲,۸۵۸ ۶.۴ %