صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ تغییرات امیدنامه