صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۲,۶۰۹,۴۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۷,۳۹۰,۵۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۳۶۹,۱۰۱,۵۷۸,۹۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۶۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۶,۷۳۱ ۱۶,۶۴۳ ۱۶,۶۴۳ ۰ ۰ ۱,۰۹۴,۹۶۱,۲۱۷ ۰ ۷۷۲,۳۵۱,۸۰۱ ۳۲۲,۶۰۹,۴۱۶ ۵,۳۶۹,۱۰۱,۵۷۸,۹۶۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۶,۸۶۲ ۱۶,۷۷۳ ۱۶,۷۷۳ ۰ ۰ ۱,۰۹۴,۹۶۱,۲۱۷ ۰ ۷۷۲,۳۵۱,۸۰۱ ۳۲۲,۶۰۹,۴۱۶ ۵,۴۱۱,۰۳۵,۳۷۷,۱۰۸
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۶,۸۶۱ ۱۶,۷۷۱ ۱۶,۷۷۱ ۰ ۰ ۱,۰۹۴,۹۶۱,۲۱۷ ۰ ۷۷۲,۳۵۱,۸۰۱ ۳۲۲,۶۰۹,۴۱۶ ۵,۴۱۰,۵۸۹,۲۸۶,۶۱۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۶,۸۸۱ ۱۶,۷۹۲ ۱۶,۷۹۲ ۰ ۱۸۲,۵۰۲ ۱,۰۹۴,۹۶۱,۲۱۷ ۲,۳۵۵,۰۸۷ ۷۷۲,۳۵۱,۸۰۱ ۳۲۲,۶۰۹,۴۱۶ ۵,۴۱۷,۲۶۷,۸۷۴,۷۷۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۶,۸۷۹ ۱۶,۷۹۰ ۱۶,۷۹۰ ۰ ۰ ۱,۰۹۴,۷۷۸,۷۱۵ ۰ ۷۶۹,۹۹۶,۷۱۴ ۳۲۴,۷۸۲,۰۰۱ ۵,۴۵۳,۱۳۰,۰۹۰,۷۰۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۶,۸۸۵ ۱۶,۷۹۶ ۱۶,۷۹۶ ۰ ۱۹۰,۱۲۵ ۱,۰۹۴,۷۷۸,۷۱۵ ۲,۷۰۹,۹۰۸ ۷۶۹,۹۹۶,۷۱۴ ۳۲۴,۷۸۲,۰۰۱ ۵,۴۵۴,۹۷۹,۸۴۹,۹۸۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۶,۸۸۳ ۱۶,۷۹۴ ۱۶,۷۹۴ ۰ ۳۱۴,۵۳۴ ۱,۰۹۴,۵۸۸,۵۹۰ ۱,۳۰۶,۸۸۱ ۷۶۷,۲۸۶,۸۰۶ ۳۲۷,۳۰۱,۷۸۴ ۵,۴۹۶,۸۴۵,۲۴۷,۱۴۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۷,۲۰۳ ۱۷,۱۱۳ ۱۷,۱۱۳ ۰ ۰ ۱,۰۹۴,۲۷۴,۰۵۶ ۰ ۷۶۵,۹۷۹,۹۲۵ ۳۲۸,۲۹۴,۱۳۱ ۵,۶۱۸,۰۵۰,۸۸۶,۵۴۴
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۷,۲۲۸ ۱۷,۱۳۸ ۱۷,۱۳۸ ۰ ۰ ۱,۰۹۴,۲۷۴,۰۵۶ ۰ ۷۶۵,۹۷۹,۹۲۵ ۳۲۸,۲۹۴,۱۳۱ ۵,۶۲۶,۳۱۲,۶۷۷,۷۹۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۷,۲۲۶ ۱۷,۱۳۶ ۱۷,۱۳۶ ۰ ۱۹۵,۲۵۷ ۱,۰۹۴,۲۷۴,۰۵۶ ۱,۸۷۲,۷۲۱ ۷۶۵,۹۷۹,۹۲۵ ۳۲۸,۲۹۴,۱۳۱ ۵,۶۲۵,۷۲۱,۸۸۴,۵۶۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۷,۲۲۷ ۱۷,۱۳۷ ۱۷,۱۳۷ ۰ ۱۰۷,۸۳۴ ۱,۰۹۴,۰۷۸,۷۹۹ ۳,۶۵۶,۴۶۶ ۷۶۴,۱۰۷,۲۰۴ ۳۲۹,۹۷۱,۵۹۵ ۵,۶۵۴,۷۵۷,۸۳۹,۵۰۴
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۷,۲۳۰ ۱۷,۱۴۱ ۱۷,۱۴۱ ۰ ۲۰۸,۷۶۷ ۱,۰۹۳,۹۷۰,۹۶۵ ۱,۲۲۵,۹۶۳ ۷۶۰,۴۵۰,۷۳۸ ۳۳۳,۵۲۰,۲۲۷ ۵,۷۱۶,۷۲۹,۷۹۹,۵۵۴
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۷,۲۵۶ ۱۷,۱۶۷ ۱۷,۱۶۷ ۰ ۵۵۴,۷۰۵ ۱,۰۹۳,۷۶۲,۱۹۸ ۵,۲۶۰,۸۵۵ ۷۵۹,۲۲۴,۷۷۵ ۳۳۴,۵۳۷,۴۲۳ ۵,۷۴۳,۱۶۴,۸۶۳,۳۵۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۷,۴۳۹ ۱۷,۳۵۲ ۱۷,۳۵۲ ۰ ۱۴۵,۴۱۹ ۱,۰۹۳,۲۰۷,۴۹۳ ۱,۳۰۴,۶۹۳ ۷۵۳,۹۶۳,۹۲۰ ۳۳۹,۲۴۳,۵۷۳ ۵,۸۸۶,۵۱۴,۰۴۴,۲۶۵
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۷,۵۲۵ ۱۷,۴۳۷ ۱۷,۴۳۷ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۰۶۲,۰۷۴ ۰ ۷۵۲,۶۵۹,۲۲۷ ۳۴۰,۴۰۲,۸۴۷ ۵,۹۳۵,۵۸۳,۴۷۲,۵۶۷
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۷,۵۹۲ ۱۷,۵۰۲ ۱۷,۵۰۲ ۰ ۰ ۱,۰۹۳,۰۶۲,۰۷۴ ۰ ۷۵۲,۶۵۹,۲۲۷ ۳۴۰,۴۰۲,۸۴۷ ۵,۹۵۷,۸۹۰,۴۷۷,۶۰۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۷,۵۹۰ ۱۷,۵۰۱ ۱۷,۵۰۱ ۰ ۱۲۶,۰۴۱ ۱,۰۹۳,۰۶۲,۰۷۴ ۲,۰۷۳,۵۶۹ ۷۵۲,۶۵۹,۲۲۷ ۳۴۰,۴۰۲,۸۴۷ ۵,۹۵۷,۳۶۸,۸۲۳,۳۰۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۷,۵۹۰ ۱۷,۵۰۲ ۱۷,۵۰۲ ۰ ۲۱۶,۷۴۹ ۱,۰۹۲,۹۳۶,۰۳۳ ۵,۴۸۰,۲۷۸ ۷۵۰,۵۸۵,۶۵۸ ۳۴۲,۳۵۰,۳۷۵ ۵,۹۹۱,۶۸۸,۸۷۱,۴۴۰
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۷,۶۴۳ ۱۷,۵۵۵ ۱۷,۵۵۵ ۰ ۲۸۴,۷۰۹ ۱,۰۹۲,۷۱۹,۲۸۴ ۲,۷۹۰,۳۶۷ ۷۴۵,۱۰۵,۳۸۰ ۳۴۷,۶۱۳,۹۰۴ ۶,۱۰۲,۲۴۱,۵۸۱,۲۹۶
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۷,۶۷۴ ۱۷,۵۸۶ ۱۷,۵۸۶ ۰ ۱۹۰,۸۲۹ ۱,۰۹۲,۴۳۴,۵۷۵ ۱,۳۸۰,۶۵۰ ۷۴۲,۳۱۵,۰۱۳ ۳۵۰,۱۱۹,۵۶۲ ۶,۱۵۷,۱۳۷,۶۷۶,۱۰۷
  مشاهده همه