صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۸,۸۸۷,۱۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۱,۱۱۲,۸۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۶۴۰,۵۶۲,۴۶۶,۹۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۶۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۵۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۵۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۲۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۷,۶۱۷ ۱۷,۵۲۶ ۱۷,۵۲۶ ۰ ۶۲۳,۴۶۸ ۱,۰۷۷,۹۸۲,۱۰۷ ۱,۱۵۲,۸۰۱ ۶۹۹,۰۹۴,۹۷۸ ۳۷۸,۸۸۷,۱۲۹ ۶,۶۴۰,۵۶۲,۴۶۶,۹۹۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۷,۶۵۳ ۱۷,۵۶۲ ۱۷,۵۶۲ ۰ ۰ ۱,۰۷۷,۳۵۸,۶۳۹ ۰ ۶۹۷,۹۴۲,۱۷۷ ۳۷۹,۴۱۶,۴۶۲ ۶,۶۶۳,۴۵۵,۹۵۲,۳۸۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۷,۸۱۹ ۱۷,۷۲۸ ۱۷,۷۲۸ ۰ ۰ ۱,۰۷۷,۳۵۸,۶۳۹ ۰ ۶۹۷,۹۴۲,۱۷۷ ۳۷۹,۴۱۶,۴۶۲ ۶,۷۲۶,۱۶۰,۵۲۵,۹۰۹
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۷,۸۱۸ ۱۷,۷۲۷ ۱۷,۷۲۷ ۰ ۰ ۱,۰۷۷,۳۵۸,۶۳۹ ۰ ۶۹۷,۹۴۲,۱۷۷ ۳۷۹,۴۱۶,۴۶۲ ۶,۷۲۵,۸۱۷,۵۲۲,۱۱۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۷,۸۱۷ ۱۷,۷۲۶ ۱۷,۷۲۶ ۰ ۱,۰۲۴,۷۸۹ ۱,۰۷۷,۳۵۸,۶۳۹ ۱,۴۰۲,۸۰۹ ۶۹۷,۹۴۲,۱۷۷ ۳۷۹,۴۱۶,۴۶۲ ۶,۷۲۵,۴۷۷,۷۷۴,۵۲۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۷,۸۱۶ ۱۷,۷۲۵ ۱۷,۷۲۵ ۰ ۲,۶۱۵,۷۸۸ ۱,۰۷۶,۳۳۳,۸۵۰ ۱,۵۸۳,۲۳۰ ۶۹۶,۵۳۹,۳۶۸ ۳۷۹,۷۹۴,۴۸۲ ۶,۷۳۱,۷۵۰,۳۶۹,۶۱۲
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۷,۷۶۲ ۱۷,۶۷۰ ۱۷,۶۷۰ ۰ ۶۳۷,۲۸۹ ۱,۰۷۳,۷۱۸,۰۶۲ ۵,۷۲۰,۴۴۹ ۶۹۴,۹۵۶,۱۳۸ ۳۷۸,۷۶۱,۹۲۴ ۶,۶۹۲,۸۲۰,۹۲۹,۷۹۹
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۷,۷۴۰ ۱۷,۶۵۰ ۱۷,۶۵۰ ۰ ۱,۰۳۹,۶۲۴ ۱,۰۷۳,۰۸۰,۷۷۳ ۳,۰۰۷,۲۲۵ ۶۸۹,۲۳۵,۶۸۹ ۳۸۳,۸۴۵,۰۸۴ ۶,۷۷۴,۹۲۹,۹۵۲,۷۶۹
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۷,۶۹۱ ۱۷,۶۰۲ ۱۷,۶۰۲ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۰۴۱,۱۴۹ ۰ ۶۸۶,۲۲۸,۴۶۴ ۳۸۵,۸۱۲,۶۸۵ ۶,۷۹۱,۱۴۶,۳۳۲,۷۹۰
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۷,۷۵۰ ۱۷,۶۶۱ ۱۷,۶۶۱ ۰ ۰ ۱,۰۷۲,۰۴۱,۱۴۹ ۰ ۶۸۶,۲۲۸,۴۶۴ ۳۸۵,۸۱۲,۶۸۵ ۶,۸۱۳,۶۷۲,۶۵۹,۵۸۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۷,۷۴۹ ۱۷,۶۶۰ ۱۷,۶۶۰ ۰ ۱,۳۹۷,۳۲۲ ۱,۰۷۲,۰۴۱,۱۴۹ ۵,۶۸۳,۹۱۰ ۶۸۶,۲۲۸,۴۶۴ ۳۸۵,۸۱۲,۶۸۵ ۶,۸۱۳,۲۶۲,۵۰۳,۵۰۰
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۷,۷۰۳ ۱۷,۶۱۵ ۱۷,۶۱۵ ۰ ۱,۹۵۳,۲۱۷ ۱,۰۷۰,۶۴۳,۸۲۷ ۱,۹۹۲,۹۸۹ ۶۸۰,۵۴۴,۵۵۴ ۳۹۰,۰۹۹,۲۷۳ ۶,۸۷۱,۵۷۰,۶۶۶,۶۸۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۷,۶۸۹ ۱۷,۵۹۹ ۱۷,۵۹۹ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۶۹۰,۶۱۰ ۰ ۶۷۸,۵۵۱,۵۶۵ ۳۹۰,۱۳۹,۰۴۵ ۶,۸۶۶,۲۲۴,۶۹۶,۵۹۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱۷,۶۹۶ ۱۷,۶۰۵ ۱۷,۶۰۵ ۰ ۰ ۱,۰۶۸,۶۹۰,۶۱۰ ۰ ۶۷۸,۵۵۱,۵۶۵ ۳۹۰,۱۳۹,۰۴۵ ۶,۸۶۸,۵۹۰,۰۲۵,۰۱۸
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۱۷,۶۹۵ ۱۷,۶۰۵ ۱۷,۶۰۵ ۰ ۲,۰۰۳,۶۹۷ ۱,۰۶۸,۶۹۰,۶۱۰ ۹۵۸,۴۷۷ ۶۷۸,۵۵۱,۵۶۵ ۳۹۰,۱۳۹,۰۴۵ ۶,۸۶۸,۲۷۰,۶۴۳,۵۲۲
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۷,۶۹۴ ۱۷,۶۰۳ ۱۷,۶۰۳ ۰ ۰ ۱,۰۶۶,۶۸۶,۹۱۳ ۰ ۶۷۷,۵۹۳,۰۸۸ ۳۸۹,۰۹۳,۸۲۵ ۶,۸۴۹,۳۷۳,۲۱۷,۰۷۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۷,۶۷۴ ۱۷,۵۸۳ ۱۷,۵۸۳ ۰ ۰ ۱,۰۶۶,۶۸۶,۹۱۳ ۰ ۶۷۷,۵۹۳,۰۸۸ ۳۸۹,۰۹۳,۸۲۵ ۶,۸۴۱,۵۳۷,۴۳۷,۶۱۰
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۷,۶۷۳ ۱۷,۵۸۳ ۱۷,۵۸۳ ۰ ۲,۷۰۴,۰۵۹ ۱,۰۶۶,۶۸۶,۹۱۳ ۸۰۹,۶۵۱ ۶۷۷,۵۹۳,۰۸۸ ۳۸۹,۰۹۳,۸۲۵ ۶,۸۴۱,۲۴۸,۱۹۱,۶۶۹
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۷,۶۶۶ ۱۷,۵۷۵ ۱۷,۵۷۵ ۰ ۴,۹۳۱,۴۰۲ ۱,۰۶۳,۹۸۲,۸۵۴ ۷۴۳,۰۷۶ ۶۷۶,۷۸۳,۴۳۷ ۳۸۷,۱۹۹,۴۱۷ ۶,۸۰۴,۹۵۳,۷۱۹,۴۱۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۷,۶۵۶ ۱۷,۵۶۳ ۱۷,۵۶۳ ۰ ۱,۴۶۱,۵۸۵ ۱,۰۵۹,۰۵۱,۴۵۲ ۱۳,۴۵۲,۳۵۹ ۶۷۶,۰۴۰,۳۶۱ ۳۸۳,۰۱۱,۰۹۱ ۶,۷۲۶,۹۱۱,۷۰۲,۳۲۳
  مشاهده همه