صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۹,۵۵۱,۰۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۰,۴۴۸,۹۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۶۵۱,۷۶۵,۵۵۰,۹۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۶۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۶,۷۳۷ ۱۶,۶۴۸ ۱۶,۶۴۸ ۰ ۰ ۱,۰۲۹,۴۲۰,۸۷۹ ۰ ۶۲۹,۸۶۹,۸۰۵ ۳۹۹,۵۵۱,۰۷۴ ۶,۶۵۱,۷۶۵,۵۵۰,۹۸۹
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۶,۸۳۶ ۱۶,۷۴۶ ۱۶,۷۴۶ ۰ ۱,۸۶۴,۶۳۹ ۱,۰۲۹,۴۲۰,۸۷۹ ۱,۱۸۹,۹۴۶ ۶۲۹,۸۶۹,۸۰۵ ۳۹۹,۵۵۱,۰۷۴ ۶,۶۹۰,۹۷۳,۷۱۶,۴۵۰
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۶,۸۳۴ ۱۶,۷۴۵ ۱۶,۷۴۵ ۰ ۰ ۱,۰۲۷,۵۵۶,۲۴۰ ۰ ۶۲۸,۶۷۹,۸۵۹ ۳۹۸,۸۷۶,۳۸۱ ۶,۶۷۹,۱۱۹,۵۸۰,۱۴۸
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۶,۸۵۸ ۱۶,۷۶۸ ۱۶,۷۶۸ ۰ ۰ ۱,۰۲۷,۵۵۶,۲۴۰ ۰ ۶۲۸,۶۷۹,۸۵۹ ۳۹۸,۸۷۶,۳۸۱ ۶,۶۸۸,۲۵۳,۹۹۸,۸۴۰
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۶,۸۵۷ ۱۶,۷۶۷ ۱۶,۷۶۷ ۰ ۱,۰۶۵,۷۶۰ ۱,۰۲۷,۵۵۶,۲۴۰ ۲,۰۷۳,۹۱۶ ۶۲۸,۶۷۹,۸۵۹ ۳۹۸,۸۷۶,۳۸۱ ۶,۶۸۷,۸۵۲,۷۸۷,۷۲۱
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۶,۸۵۱ ۱۶,۷۶۱ ۱۶,۷۶۱ ۰ ۸۸۶,۵۹۰ ۱,۰۲۶,۴۹۰,۴۸۰ ۲,۱۱۵,۱۷۲ ۶۲۶,۶۰۵,۹۴۳ ۳۹۹,۸۸۴,۵۳۷ ۶,۷۰۲,۵۲۲,۳۲۹,۶۴۹
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۶,۸۵۰ ۱۶,۷۶۰ ۱۶,۷۶۰ ۰ ۱,۱۹۹,۱۶۱ ۱,۰۲۵,۶۰۳,۸۹۰ ۱,۶۴۸,۳۵۳ ۶۲۴,۴۹۰,۷۷۱ ۴۰۱,۱۱۳,۱۱۹ ۶,۷۲۲,۸۱۱,۰۴۶,۴۷۵
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۶,۸۵۰ ۱۶,۷۶۱ ۱۶,۷۶۱ ۰ ۵۰۶,۴۵۵ ۱,۰۲۴,۴۰۴,۷۲۹ ۳,۱۷۱,۶۸۱ ۶۲۲,۸۴۲,۴۱۸ ۴۰۱,۵۶۲,۳۱۱ ۶,۷۳۰,۵۷۹,۴۸۹,۵۸۹
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۶,۸۰۵ ۱۶,۷۱۷ ۱۶,۷۱۷ ۰ ۲,۱۹۷,۷۴۱ ۱,۰۲۳,۸۹۸,۲۷۴ ۱,۸۵۱,۵۱۴ ۶۱۹,۶۷۰,۷۳۷ ۴۰۴,۲۲۷,۵۳۷ ۶,۷۵۷,۴۶۰,۲۱۸,۸۱۳
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۶,۷۹۳ ۱۶,۷۰۵ ۱۶,۷۰۵ ۰ ۰ ۱,۰۲۱,۷۰۰,۵۳۳ ۰ ۶۱۷,۸۱۹,۲۲۳ ۴۰۳,۸۸۱,۳۱۰ ۶,۷۴۶,۹۳۵,۸۴۶,۴۷۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۶,۸۷۳ ۱۶,۷۸۵ ۱۶,۷۸۵ ۰ ۰ ۱,۰۲۱,۷۰۰,۵۳۳ ۰ ۶۱۷,۸۱۹,۲۲۳ ۴۰۳,۸۸۱,۳۱۰ ۶,۷۷۹,۲۸۳,۸۱۳,۴۷۰
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۶,۸۷۳ ۱۶,۷۸۵ ۱۶,۷۸۵ ۰ ۹۶۱,۵۶۰ ۱,۰۲۱,۷۰۰,۵۳۳ ۱,۱۲۵,۲۴۸ ۶۱۷,۸۱۹,۲۲۳ ۴۰۳,۸۸۱,۳۱۰ ۶,۷۷۹,۰۵۵,۳۶۰,۱۷۲
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۶,۸۶۴ ۱۶,۷۷۶ ۱۶,۷۷۶ ۰ ۱,۳۴۴,۸۶۸ ۱,۰۲۰,۷۳۸,۹۷۳ ۲,۸۹۶,۰۱۹ ۶۱۶,۶۹۳,۹۷۵ ۴۰۴,۰۴۴,۹۹۸ ۶,۷۷۸,۲۸۸,۸۲۷,۸۸۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۶,۹۳۱ ۱۶,۸۴۳ ۱۶,۸۴۳ ۰ ۷۲۸,۵۱۰ ۱,۰۱۹,۳۹۴,۱۰۵ ۱,۷۱۳,۸۴۱ ۶۱۳,۷۹۷,۹۵۶ ۴۰۵,۵۹۶,۱۴۹ ۶,۸۳۱,۳۸۷,۸۸۹,۴۸۵
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۶,۹۴۵ ۱۶,۸۶۰ ۱۶,۸۶۰ ۰ ۰ ۱,۰۱۸,۶۶۵,۵۹۵ ۰ ۶۱۲,۰۸۴,۱۱۵ ۴۰۶,۵۸۱,۴۸۰ ۶,۸۵۴,۷۶۵,۹۰۳,۰۴۲
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱۶,۹۶۴ ۱۶,۸۷۸ ۱۶,۸۷۸ ۰ ۱,۳۴۸,۰۳۴ ۱,۰۱۸,۶۶۵,۵۹۵ ۱,۵۸۴,۴۴۱ ۶۱۲,۰۸۴,۱۱۵ ۴۰۶,۵۸۱,۴۸۰ ۶,۸۶۲,۲۰۹,۷۰۵,۴۳۵
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۶,۹۶۳ ۱۶,۸۷۷ ۱۶,۸۷۷ ۰ ۰ ۱,۰۱۷,۳۱۷,۵۶۱ ۰ ۶۱۰,۴۹۹,۶۷۴ ۴۰۶,۸۱۷,۸۸۷ ۶,۸۶۵,۷۷۲,۶۲۵,۰۷۹
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱۶,۹۶۵ ۱۶,۸۷۹ ۱۶,۸۷۹ ۰ ۰ ۱,۰۱۷,۳۱۷,۵۶۱ ۰ ۶۱۰,۴۹۹,۶۷۴ ۴۰۶,۸۱۷,۸۸۷ ۶,۸۶۶,۸۱۰,۵۱۶,۳۷۹
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱۶,۹۶۴ ۱۶,۸۷۹ ۱۶,۸۷۹ ۰ ۱,۱۰۳,۷۶۵ ۱,۰۱۷,۳۱۷,۵۶۱ ۱,۶۸۸,۰۴۹ ۶۱۰,۴۹۹,۶۷۴ ۴۰۶,۸۱۷,۸۸۷ ۶,۸۶۶,۴۸۴,۴۸۶,۰۹۹
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱۶,۹۶۳ ۱۶,۸۷۷ ۱۶,۸۷۷ ۰ ۲,۵۷۴,۰۳۳ ۱,۰۱۶,۲۱۳,۷۹۶ ۲,۲۹۸,۰۸۲ ۶۰۸,۸۱۱,۶۲۵ ۴۰۷,۴۰۲,۱۷۱ ۶,۸۷۵,۹۲۸,۲۰۴,۱۴۴
  مشاهده همه