صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۷,۴۸۲,۸۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۲,۵۱۷,۱۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۷۱,۵۰۶,۹۳۳,۱۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۸/۰۱
نوع صندوق
تضمین اصل سرمایه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۱,۳۴۴ ۱۱,۳۰۴ ۱۱,۲۶۸ -۳۶ ۱,۴۳۵,۸۰۲ ۳۲۳,۵۲۵,۱۲۸ ۲,۷۱۷,۸۵۲ ۹۶,۰۴۲,۲۹۲ ۲۲۷,۴۸۲,۸۳۶ ۲,۵۷۱,۵۰۶,۹۳۳,۱۷۵
  ۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۱۱,۵۲۱ ۱۱,۴۸۲ ۱۱,۴۴۵ -۳۷ ۰ ۳۲۲,۰۸۹,۳۲۶ ۰ ۹۳,۳۲۴,۴۴۰ ۲۲۸,۷۶۴,۸۸۶ ۲,۶۲۶,۶۳۵,۲۰۷,۳۳۴
  ۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۱۱,۵۳۹ ۱۱,۵۰۱ ۱۱,۴۶۳ -۳۸ ۰ ۳۲۲,۰۸۹,۳۲۶ ۰ ۹۳,۳۲۴,۴۴۰ ۲۲۸,۷۶۴,۸۸۶ ۲,۶۳۰,۹۸۰,۱۹۷,۱۳۵
  ۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۱,۵۴۰ ۱۱,۵۰۲ ۱۱,۴۶۴ -۳۸ ۹۶۹,۵۴۸ ۳۲۲,۰۸۹,۳۲۶ ۲,۵۳۶,۹۱۱ ۹۳,۳۲۴,۴۴۰ ۲۲۸,۷۶۴,۸۸۶ ۲,۶۳۱,۱۶۹,۶۲۱,۶۲۲
  ۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۱,۵۴۱ ۱۱,۵۰۲ ۱۱,۴۶۵ -۳۷ ۲,۸۰۶,۳۶۴ ۳۲۱,۱۱۹,۷۷۸ ۱,۷۱۲,۳۳۸ ۹۰,۷۸۷,۵۲۹ ۲۳۰,۳۳۲,۲۴۹ ۲,۶۴۹,۳۵۱,۴۷۷,۵۹۲
  ۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۱,۶۴۰ ۱۱,۶۰۱ ۱۱,۵۶۵ -۳۶ ۲,۰۵۲,۳۶۲ ۳۱۸,۳۱۳,۴۱۴ ۲,۶۷۴,۴۴۰ ۸۹,۰۷۵,۱۹۱ ۲۲۹,۲۳۸,۲۲۳ ۲,۶۵۹,۴۲۷,۵۲۹,۶۱۳
  ۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۱,۶۶۰ ۱۱,۶۲۱ ۱۱,۵۸۱ -۴۰ ۱,۳۶۸,۰۱۲ ۳۱۶,۲۶۱,۰۵۲ ۳,۱۷۶,۵۳۳ ۸۶,۴۰۰,۷۵۱ ۲۲۹,۸۶۰,۳۰۱ ۲,۶۷۱,۱۴۰,۵۰۹,۶۶۴
  ۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۱,۶۲۸ ۱۱,۵۹۲ ۱۱,۵۵۵ -۳۷ ۱,۰۳۰,۳۱۶ ۳۱۴,۸۹۳,۰۴۰ ۱,۶۴۷,۰۴۸ ۸۳,۲۲۴,۲۱۸ ۲۳۱,۶۶۸,۸۲۲ ۲,۶۸۵,۴۱۸,۷۵۶,۰۲۶
  ۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۱,۶۴۶ ۱۱,۶۱۱ ۱۱,۵۶۹ -۴۲ ۰ ۳۱۳,۸۶۲,۷۲۴ ۰ ۸۱,۵۷۷,۱۷۰ ۲۳۲,۲۸۵,۵۵۴ ۲,۶۹۶,۹۶۷,۰۲۰,۶۱۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۱,۷۱۲ ۱۱,۶۷۶ ۱۱,۶۳۹ -۳۷ ۰ ۳۱۳,۸۶۲,۷۲۴ ۰ ۸۱,۵۷۷,۱۷۰ ۲۳۲,۲۸۵,۵۵۴ ۲,۷۱۲,۲۴۵,۴۷۵,۴۰۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۱,۷۱۲ ۱۱,۶۷۶ ۱۱,۶۳۹ -۳۷ ۱,۲۹۷,۰۷۸ ۳۱۳,۸۶۲,۷۲۴ ۱,۰۱۵,۱۶۵ ۸۱,۵۷۷,۱۷۰ ۲۳۲,۲۸۵,۵۵۴ ۲,۷۱۲,۲۱۰,۶۴۲,۱۵۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۱,۷۱۳ ۱۱,۶۷۷ ۱۱,۶۴۰ -۳۷ ۱,۶۰۶,۶۷۹ ۳۱۲,۵۶۵,۶۴۶ ۱,۹۰۶,۳۴۶ ۸۰,۵۶۲,۰۰۵ ۲۳۲,۰۰۳,۶۴۱ ۲,۷۰۹,۰۵۲,۷۰۴,۸۷۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۱,۷۲۸ ۱۱,۶۹۲ ۱۱,۶۴۷ -۴۵ ۱,۴۶۰,۵۲۳ ۳۱۰,۹۵۸,۹۶۷ ۲,۵۹۵,۱۹۴ ۷۸,۶۵۵,۶۵۹ ۲۳۲,۳۰۳,۳۰۸ ۲,۷۱۶,۰۵۸,۸۵۵,۲۲۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱۱,۷۳۶ ۱۱,۷۰۰ ۱۱,۶۵۶ -۴۴ ۰ ۳۰۹,۴۹۸,۴۴۴ ۰ ۷۶,۰۶۰,۴۶۵ ۲۳۳,۴۳۷,۹۷۹ ۲,۷۳۱,۱۴۴,۴۱۸,۹۸۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۱,۶۱۲ ۱۱,۵۷۷ ۱۱,۵۳۹ -۳۸ ۱,۷۷۱,۰۱۲ ۳۰۹,۴۹۸,۴۴۴ ۱,۲۳۷,۴۵۰ ۷۶,۰۶۰,۴۶۵ ۲۳۳,۴۳۷,۹۷۹ ۲,۷۰۲,۵۳۶,۳۰۴,۲۷۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۱,۶۱۳ ۱۱,۵۷۸ ۱۱,۵۳۹ -۳۹ ۰ ۳۰۷,۷۲۷,۴۳۲ ۰ ۷۴,۸۲۳,۰۱۵ ۲۳۲,۹۰۴,۴۱۷ ۲,۶۹۶,۴۸۱,۲۳۰,۶۳۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱۱,۶۳۱ ۱۱,۵۹۶ ۱۱,۵۶۰ -۳۶ ۰ ۳۰۷,۷۲۷,۴۳۲ ۰ ۷۴,۸۲۳,۰۱۵ ۲۳۲,۹۰۴,۴۱۷ ۲,۷۰۰,۷۵۲,۶۶۷,۵۹۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱۱,۶۳۲ ۱۱,۵۹۷ ۱۱,۵۶۱ -۳۶ ۱,۹۶۰,۴۷۰ ۳۰۷,۷۲۷,۴۳۲ ۱,۱۸۵,۶۹۷ ۷۴,۸۲۳,۰۱۵ ۲۳۲,۹۰۴,۴۱۷ ۲,۷۰۰,۹۵۳,۲۶۲,۵۴۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۱,۶۳۳ ۱۱,۵۹۷ ۱۱,۵۶۱ -۳۶ ۲,۴۸۷,۸۲۵ ۳۰۵,۷۶۶,۹۶۲ ۱,۴۶۳,۴۳۳ ۷۳,۶۳۷,۳۱۸ ۲۳۲,۱۲۹,۶۴۴ ۲,۶۹۲,۱۰۱,۱۶۷,۳۵۸
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۱,۶۹۹ ۱۱,۶۶۳ ۱۱,۶۲۹ -۳۴ ۱,۶۶۴,۹۷۴ ۳۰۳,۲۷۹,۱۳۷ ۱,۹۵۶,۱۷۴ ۷۲,۱۷۳,۸۸۵ ۲۳۱,۱۰۵,۲۵۲ ۲,۶۹۵,۴۰۳,۵۶۰,۱۰۶
  مشاهده همه