صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰.۰۸ ۰.۰۲ ۳۴.۰۴ ۶.۸۱
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ (۰.۳۳) (۰.۸۳) (۷۰.۳۴) (۹۵.۲۸)
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۲۸) (۰.۶۴) (۶۴.۳۸) (۹۰.۴۳)
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰.۳۱ ۰.۰۱ ۲۱۴.۰۹ ۴.۴۴
۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰.۰۶ (۰.۱۶) ۲۲.۴۳ (۴۳.۷۴)
۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۰.۲۵) (۰.۸۲) (۵۹.۲۸) (۹۵)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۰.۰۲ (۰.۱۴) ۹.۳۹ (۳۸.۹۶)
۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ (۰.۲) (۰.۳۴) (۵۱.۲۱) (۷۱.۳۵)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ (۰.۱۷) (۰.۲۳) (۴۵.۳۶) (۵۷.۵۴)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ (۰.۱۷) (۰.۱۱) (۴۶.۵۱) (۳۲.۴)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۰.۲۱ ۰.۴۳ ۱۱۸.۶۶ ۳۷۰.۲
۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰