صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۱,۱۴۹,۹۶۷ ۱۹.۸۶ % ۲,۵۱۳,۴۹۲ ۴۳.۴۱ % ۱,۹۶۰,۲۳۰ ۳۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۸۸,۴۰۵ ۱.۵۳ % ۷۷,۶۸۲ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱,۱۴۹,۹۶۷ ۱۹.۸۶ % ۲,۵۱۳,۴۹۲ ۴۳.۴۲ % ۱,۹۵۹,۹۵۹ ۳۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۸۷,۹۰۵ ۱.۵۲ % ۷۷,۶۳۹ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱,۱۴۵,۴۷۳ ۱۹.۹۶ % ۲,۴۲۱,۳۳۵ ۴۲.۱۹ % ۱,۹۵۹,۵۱۴ ۳۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۰۴۰ ۲.۳۵ % ۷۷,۵۹۶ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۱,۱۴۹,۷۸۶ ۲۰.۱۱ % ۲,۴۲۲,۸۱۸ ۴۲.۳۸ % ۱,۹۵۷,۱۹۹ ۳۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۷۶۱ ۱.۹۲ % ۷۷,۵۵۲ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۱,۱۵۶,۳۰۳ ۲۰.۰۵ % ۲,۴۰۲,۵۴۵ ۴۱.۶۶ % ۱,۹۵۵,۶۵۳ ۳۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۸۶۱ ۳.۰۳ % ۷۷,۵۰۹ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۱,۱۵۶,۳۰۳ ۲۰.۰۵ % ۲,۴۰۲,۵۴۵ ۴۱.۶۷ % ۱,۹۵۵,۳۹۳ ۳۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۸۶۱ ۳.۰۳ % ۷۷,۴۶۶ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۱,۱۵۶,۳۰۳ ۲۰.۰۵ % ۲,۴۰۲,۵۴۵ ۴۱.۶۷ % ۱,۹۵۵,۱۲۲ ۳۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۸۶۱ ۳.۰۳ % ۷۷,۴۲۳ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱,۱۵۱,۰۰۲ ۱۹.۶ % ۲,۳۹۲,۵۹۳ ۴۰.۷۵ % ۱,۹۵۲,۶۴۱ ۳۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۹۸,۱۷۹ ۵.۰۸ % ۷۷,۳۸۰ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱,۱۵۰,۵۷۹ ۱۹.۹۸ % ۲,۳۲۶,۶۵۴ ۴۰.۴ % ۲,۰۲۶,۸۲۵ ۳۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۶۱۸ ۳.۰۸ % ۷۷,۳۳۷ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱,۱۵۵,۶۶۶ ۱۹.۸۱ % ۲,۳۲۷,۸۱۳ ۳۹.۹ % ۱,۹۷۵,۵۹۱ ۳۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۷۸,۰۷۳ ۴.۷۷ % ۹۶,۵۱۵ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %