صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱,۰۲۹,۲۲۵ ۱۹.۹۳ % ۲,۳۳۵,۸۸۸ ۴۵.۲۴ % ۹۴۴,۲۱۰ ۱۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۹۵۳ ۶.۹۳ % ۸۵,۸۶۴ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۶۷۶ ۷.۹۵ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱,۰۲۹,۲۲۵ ۱۹.۹۳ % ۲,۳۳۵,۸۸۸ ۴۵.۲۴ % ۹۴۳,۷۶۳ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۹۵۳ ۶.۹۳ % ۸۵,۵۶۳ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۶۷۶ ۷.۹۵ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱,۰۵۲,۴۴۸ ۲۰.۲۵ % ۲,۳۵۴,۸۸۰ ۴۵.۳ % ۹۴۲,۵۰۰ ۱۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۵۲,۰۰۴ ۶.۷۷ % ۸۶,۱۹۶ ۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۱۶۱ ۷.۸۹ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱,۰۶۲,۲۰۵ ۲۰.۳۵ % ۲,۳۶۶,۱۷۸ ۴۵.۳۳ % ۹۴۱,۵۷۶ ۱۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۵۹۸ ۶.۸۵ % ۸۷,۸۴۴ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۷۳۳ ۷.۷۵ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱,۰۶۲,۲۰۵ ۲۰.۳۵ % ۲,۳۶۶,۱۷۸ ۴۵.۳۴ % ۹۴۰,۹۷۲ ۱۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۵۹۸ ۶.۸۵ % ۸۷,۵۴۵ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۷۳۳ ۷.۷۵ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱,۰۶۲,۲۰۵ ۲۰.۳۶ % ۲,۳۶۶,۱۷۸ ۴۵.۳۵ % ۹۴۰,۵۲۷ ۱۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۵۹۸ ۶.۸۵ % ۸۷,۲۴۶ ۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۹۵۵ ۷.۷۴ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱,۰۶۶,۸۹۷ ۲۰.۴ % ۲,۳۷۹,۲۴۱ ۴۵.۴۹ % ۹۴۰,۰۷۶ ۱۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۲۹۴ ۶.۵۱ % ۹۹,۴۴۴ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۹۹۵ ۷.۷۲ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱,۰۵۶,۰۹۳ ۲۰.۱۶ % ۲,۳۷۷,۴۳۰ ۴۵.۳۸ % ۹۳۹,۴۰۰ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۵۲,۴۶۳ ۶.۷۳ % ۱۰۶,۴۵۵ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۰۷,۲۶۵ ۷.۷۷ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱,۰۵۴,۰۲۱ ۲۰.۰۳ % ۲,۳۷۶,۳۶۱ ۴۵.۱۶ % ۹۳۸,۳۸۰ ۱۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۵۳۷ ۷.۶۷ % ۷۹,۹۹۸ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۰۹,۸۰۷ ۷.۷۹ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱,۰۵۶,۰۶۱ ۱۹.۸۸ % ۲,۳۸۳,۵۴۴ ۴۴.۸۸ % ۹۴۰,۲۶۹ ۱۷.۷ % ۰ ۰ % ۴۴۱,۳۱۶ ۸.۳۱ % ۸۰,۳۵۱ ۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۴۰۹,۷۵۹ ۷.۷۱ %