صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱,۳۵۵,۹۹۲ ۱۹.۵۹ % ۳,۵۱۶,۱۲۴ ۵۰.۸ % ۱,۲۴۷,۹۷۸ ۱۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۶۹,۷۳۶ ۱۱.۱۲ % ۳۲,۲۴۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱,۳۶۹,۹۱۱ ۱۹.۷۳ % ۳,۵۱۴,۱۲۵ ۵۰.۶۲ % ۱,۲۴۷,۷۶۵ ۱۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۷۷۸,۸۸۳ ۱۱.۲۲ % ۳۱,۷۱۰ ۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱,۳۶۹,۹۱۱ ۱۹.۷۴ % ۳,۵۱۴,۱۲۵ ۵۰.۶۲ % ۱,۲۴۷,۲۵۹ ۱۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۷۷۸,۸۸۳ ۱۱.۲۲ % ۳۱,۱۶۷ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱,۳۷۰,۷۲۴ ۱۹.۶۳ % ۳,۵۳۳,۶۶۳ ۵۰.۶۲ % ۱,۲۴۵,۹۱۳ ۱۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۸۰۰,۴۳۳ ۱۱.۴۷ % ۳۰,۶۳۰ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱,۳۷۰,۷۲۴ ۱۹.۶۴ % ۳,۵۳۳,۶۶۳ ۵۰.۶۲ % ۱,۲۴۵,۴۰۷ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۸۰۰,۴۳۲ ۱۱.۴۷ % ۳۰,۰۷۸ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱,۳۶۸,۹۹۱ ۱۹.۶۲ % ۳,۵۳۳,۶۶۳ ۵۰.۶۴ % ۱,۲۴۴,۸۹۲ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۷۹۸,۹۹۴ ۱۱.۴۵ % ۳۰,۹۷۲ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱,۳۶۸,۰۰۸ ۱۸.۹۷ % ۳,۵۳۱,۴۵۸ ۴۸.۹۶ % ۱,۲۴۸,۰۰۲ ۱۷.۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۵,۵۹۸ ۱۴.۲۲ % ۳۹,۸۲۱ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱,۳۷۰,۹۳۷ ۱۹.۸۴ % ۳,۵۲۱,۹۰۰ ۵۰.۹۷ % ۹۴۳,۰۰۹ ۱۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۴,۴۱۳ ۱۴.۹۷ % ۴۰,۰۲۳ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱,۳۶۸,۲۶۵ ۱۹.۶۵ % ۳,۵۰۷,۴۶۰ ۵۰.۳۸ % ۱,۳۱۱,۲۴۰ ۱۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۷۳۱,۵۸۲ ۱۰.۵۱ % ۴۳,۸۵۰ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱,۳۶۰,۰۹۴ ۱۹.۵۹ % ۳,۴۸۵,۲۴۱ ۵۰.۲۱ % ۱,۳۱۰,۶۸۲ ۱۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۷۴۲,۳۰۶ ۱۰.۶۹ % ۴۳,۳۲۷ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %