صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۲۵۵,۲۱۴ ۲۵.۶۸ ۱,۲۵۵,۲۱۴ ۱۷.۷۸ ۱,۲۵۴,۱۹۸ ۱۷.۹۱ ۱,۲۱۱,۰۵۸ ۱۷.۷۷
سایر سهام ۳,۱۵۱,۳۲۹ ۶۴.۴۶ ۳,۱۵۱,۳۲۹ ۴۴.۶۴ ۳,۱۴۹,۷۴۲ ۴۴.۹۸ ۳,۰۲۸,۸۴۲ ۴۴.۴۴
اوراق مشارکت ۱,۸۰۹,۰۱۸ ۳۷.۰۰ ۱,۶۱۸,۱۴۸ ۲۲.۹۲ ۱,۸۸۸,۴۵۰ ۲۶.۹۷ ۱,۶۶۷,۰۳۰ ۲۴.۴۶
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۵۴,۸۱۹ ۵.۲۱ ۵۶۵,۸۱۹ ۸.۰۱ ۱۸۱,۸۲۵ ۲.۶ ۲۱۷,۳۱۱ ۳.۱۹
سایر دارایی‌ها ۴۸,۶۶۳ ۱.۰۰ ۷۱,۲۳۹ ۱.۰۱ ۱۱۲,۷۶۲ ۱.۶۱ ۲۲۸,۸۹۵ ۳.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۴۱۲,۶۱۵ ۸.۴۴ ۴۱۲,۶۱۵ ۵.۸۴ ۴۱۴,۹۲۵ ۵.۹۳ ۴۶۲,۴۲۹ ۶.۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد