صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۱۶۰,۹۲۷ ۲۳.۲۳ ۱,۱۵۳,۵۲۷ ۱۸.۴۹ ۱,۰۵۸,۶۶۳ ۱۹.۶۲ ۱,۰۲۹,۲۲۵ ۱۹.۹۳
سایر سهام ۲,۷۸۵,۹۵۴ ۵۵.۷۵ ۲,۷۵۸,۸۳۴ ۴۴.۲۲ ۲,۴۱۱,۹۵۲ ۴۴.۶۹ ۲,۳۳۵,۸۸۸ ۴۵.۲۴
اوراق مشارکت ۱,۷۴۰,۲۳۰ ۳۴.۸۲ ۱,۳۷۵,۹۵۶ ۲۲.۰۶ ۹۴۵,۰۵۹ ۱۷.۵۱ ۹۴۴,۲۱۰ ۱۸.۲۹
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۸۰,۸۶۳ ۵.۶۲ ۴۰۸,۷۰۹ ۶.۵۵ ۴۹۰,۳۸۹ ۹.۰۹ ۳۵۷,۹۵۳ ۶.۹۳
سایر دارایی‌ها ۵۶,۱۴۱ ۱.۱۲ ۱۱۸,۳۶۱ ۱.۹ ۷۹,۶۵۵ ۱.۴۸ ۸۵,۸۶۴ ۱.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۴۲۰,۲۹۱ ۸.۴۱ ۴۲۲,۸۰۲ ۶.۷۸ ۴۱۱,۲۷۶ ۷.۶۲ ۴۱۰,۶۷۶ ۷.۹۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد