صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷۳۸,۸۲۲ ۱۸.۶۲ ۱,۱۰۹,۴۷۳ ۲۰.۷۱ ۱,۱۶۲,۶۴۰ ۲۰.۳۹ ۱,۱۴۹,۹۶۷ ۱۹.۸۶
سایر سهام ۱,۱۳۱,۷۳۱ ۲۸.۵۳ ۲,۱۰۹,۵۰۱ ۳۹.۳۸ ۲,۳۴۸,۸۱۴ ۴۱.۱۸ ۲,۵۱۳,۴۹۲ ۴۳.۴۱
اوراق مشارکت ۱,۸۹۲,۷۱۴ ۴۷.۷۰ ۱,۹۱۷,۱۸۳ ۳۵.۷۹ ۱,۸۶۷,۷۸۵ ۳۲.۷۵ ۱,۹۶۰,۲۳۰ ۳۳.۸۶
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۷۰,۴۳۶ ۴.۳۰ ۱۳۹,۵۸۴ ۲.۶۱ ۲۳۵,۲۴۱ ۴.۱۲ ۸۸,۴۰۵ ۱.۵۳
سایر دارایی‌ها ۳۳,۲۹۰ ۰.۸۴ ۸۱,۵۲۷ ۱.۵۲ ۸۸,۴۷۸ ۱.۵۵ ۷۷,۶۸۲ ۱.۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۵۸۳ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد