صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۵۸۵)% (۰.۷۹۱)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۶۷۴)% (۱.۰۱۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۲.۱۲۸)% (۳.۶۲۳)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ %۲.۶۹۶ %۰.۸۸۱
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ %۲.۹۵ (۲.۶۰۸)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ %۳۱.۷۰۹ %۱۳.۶۰۶
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
تا زمان انتشار ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ %۶۶.۴۸ %۵۸.۰۶۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵.۳ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۳.۳۸)% (۱۰.۱۶)%