صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
۲ اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
۳ دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
۴ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۶ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۷ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۸ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۹ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۰ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۲ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۴ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۵ دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۱۸ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع موسسین صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۰ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق ۱۴۰۱.۰۴.۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲۱ صورتجلسه مجمع- تاسیس صندوق ۱۴۰۱.۰۴.۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۹