صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مورخ 1403.02.18 ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
2 اسامی حاضرین در مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مورخ 1403.02.18 ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
3 دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مورخ 1403.02.18 ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
4 تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.15 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
5 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.15 ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
6 دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار و تغییر حق‌الزحمه حسابرس در امیدنامه صندوق مورخ 1402.12.15 ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
7 تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19 ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
8 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19 ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
9 دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19 ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
10 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.04.20 ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
123
سایز صفحه