صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی هفت ماه ونه روزه(سالانه) منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی هفت ماه ونه روزه(سالانه) منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی هفت ماه ونه روزه(سالانه) منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی هفت ماه ونه روزه(سالانه) منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی چهار ماه و نه روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی جهار ماه و نه روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود