صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۴,۷۵۷ ۹۹.۹۷ % ۷۰۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۵,۰۲۹ ۹۹.۹۷ % ۷۱۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %