صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/11 16,284 16,203 16,203 0 2,373,157 792,548,887 1,777,130 448,120,710 344,428,177 5,580,775,494,521
2 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/10 16,285 16,203 16,203 0 1,669,166 790,175,730 1,866,783 446,343,580 343,832,150 5,571,126,971,409
3 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/09 16,269 16,190 16,190 0 2,779,432 788,506,564 820,374 444,476,797 344,029,767 5,569,702,386,224
4 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/08 16,325 16,244 16,244 0 0 785,727,132 0 443,656,423 342,070,709 5,556,754,583,500
5 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/07 16,370 16,290 16,290 0 0 785,727,132 0 443,656,423 342,070,709 5,572,221,235,246
6 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/06 16,370 16,290 16,290 0 3,173,063 785,727,132 1,675,759 443,656,423 342,070,709 5,572,419,926,726
7 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/05 16,370 16,290 16,290 0 2,598,039 782,554,069 4,907,088 441,980,664 340,573,405 5,547,966,718,511
8 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/04 16,319 16,239 16,239 0 1,472,081 779,956,030 2,284,693 437,073,576 342,882,454 5,568,177,826,825
9 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/03 16,308 16,230 16,230 0 0 778,483,949 0 434,788,883 343,695,066 5,578,036,068,379
10 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/02 16,348 16,270 16,270 0 2,122,488 778,483,949 586,238 434,788,883 343,695,066 5,592,028,088,090
11 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/07/01 16,349 16,270 16,270 0 0 776,361,461 0 434,202,645 342,158,816 5,567,046,628,359
12 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/06/31 16,344 16,266 16,266 0 0 776,361,461 0 434,202,645 342,158,816 5,565,471,371,152
13 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/06/30 16,344 16,266 16,266 0 2,334,976 776,361,461 1,881,335 434,202,645 342,158,816 5,565,644,864,593
14 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/06/29 16,339 16,260 16,260 0 5,814,179 774,026,485 1,426,233 432,321,310 341,705,175 5,556,178,889,592
15 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/06/28 16,372 16,292 16,292 0 3,634,933 768,212,306 1,531,473 430,895,077 337,317,229 5,495,697,695,025
16 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/06/27 16,399 16,319 16,319 0 2,566,175 764,577,373 3,601,557 429,363,604 335,213,769 5,470,247,445,167
17 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/06/26 16,427 16,347 16,347 0 0 762,011,198 0 425,762,047 336,249,151 5,496,658,785,162
18 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/06/25 16,392 16,312 16,312 0 0 762,011,198 0 425,762,047 336,249,151 5,485,057,436,095
19 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/06/24 16,393 16,313 16,313 0 0 762,011,198 0 425,762,047 336,249,151 5,485,230,837,101
20 صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید 1402/06/23 16,393 16,314 16,314 0 3,258,159 762,011,198 3,447,512 425,762,047 336,249,151 5,485,411,712,966