صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۴,۰۴۰,۷۴۹ ۷۰.۴۶ % ۱,۴۴۳,۴۶۳ ۲۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۱۴۰ ۳.۵۸ % ۴۵,۶۵۹ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۴,۰۳۲,۵۲۵ ۷۰.۷۵ % ۱,۴۴۲,۹۴۵ ۲۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۳۹۴ ۳.۱۳ % ۴۵,۶۴۱ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۳,۹۷۲,۳۸۰ ۶۹.۲۷ % ۱,۴۴۱,۹۹۹ ۲۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۸۰۸ ۴.۷۹ % ۴۵,۶۲۳ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۳,۹۶۱,۹۵۹ ۶۹.۴۱ % ۱,۴۳۸,۸۷۱ ۲۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۱۹۹ ۴ % ۷۸,۷۸۹ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۳,۹۶۳,۹۴۵ ۶۹.۵۶ % ۱,۴۳۷,۷۹۰ ۲۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۲۲۶ ۳.۸۳ % ۷۸,۷۴۹ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۳,۹۶۳,۹۴۵ ۶۹.۵۷ % ۱,۴۳۷,۲۵۸ ۲۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۲۲۶ ۳.۸۳ % ۷۸,۷۰۹ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۳,۸۶۴,۳۲۹ ۶۸.۱۷ % ۱,۴۳۶,۷۱۵ ۲۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۲۲۵ ۳.۸۵ % ۱۴۹,۸۰۱ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۳,۸۵۷,۸۲۷ ۶۷.۴۹ % ۱,۴۳۵,۸۰۲ ۲۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۳۴۴,۲۸۷ ۶.۰۲ % ۷۸,۶۲۹ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۳,۸۱۵,۷۷۷ ۷۰.۶۶ % ۱,۴۳۵,۳۵۸ ۲۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۰,۱۱۵ ۱.۳ % ۷۸,۵۸۹ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۳,۷۹۳,۳۴۸ ۷۰.۳۹ % ۱,۴۳۳,۴۹۲ ۲۶.۶ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۷۲ ۰.۷ % ۱۲۴,۴۹۵ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %