صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۱۷۷,۲۶۸ ۶۵.۰۲ % ۱,۹۰۱,۱۳۵ ۲۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۵۹۱ ۴.۶۸ % ۴۵,۸۴۳ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۱۷۷,۲۶۸ ۶۵.۰۲ % ۱,۹۰۰,۵۹۸ ۲۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۵۹۱ ۴.۶۸ % ۴۵,۸۲۴ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۴,۱۷۷,۲۶۸ ۶۵.۰۳ % ۱,۹۰۰,۰۶۱ ۲۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۵۹۱ ۴.۶۸ % ۴۵,۸۰۶ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۴,۱۷۹,۰۸۲ ۶۶.۶۳ % ۱,۷۴۸,۹۰۳ ۲۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۹۸,۵۴۷ ۴.۷۶ % ۴۵,۷۸۷ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۴,۲۲۰,۰۳۹ ۶۹.۰۶ % ۱,۵۹۸,۴۹۲ ۲۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۱۶۹ ۳.۴۹ % ۷۸,۹۴۰ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۴,۱۹۴,۲۷۹ ۶۹.۵۳ % ۱,۵۹۸,۴۱۲ ۲۶.۵ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۶۶۴ ۳.۲۱ % ۴۵,۷۵۱ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۴,۱۵۹,۶۵۵ ۷۰.۶۲ % ۱,۵۹۷,۱۹۰ ۲۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۸۷,۳۷۰ ۱.۴۸ % ۴۵,۷۳۲ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۰۹۲,۴۹۹ ۶۸.۷۹ % ۱,۵۹۶,۴۶۵ ۲۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۹۸۱ ۳.۶۱ % ۴۵,۷۱۴ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۴,۰۹۲,۴۹۹ ۶۸.۷۹ % ۱,۵۹۵,۹۲۹ ۲۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۹۸۱ ۳.۶۱ % ۴۵,۶۹۶ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۴,۰۹۲,۴۹۹ ۶۸.۸ % ۱,۵۹۵,۳۸۴ ۲۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۹۸۱ ۳.۶۱ % ۴۵,۶۷۷ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %