صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۴,۳۲۳,۰۶۸ ۶۱.۲۲ % ۲,۰۰۴,۶۹۹ ۲۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۹۴,۸۱۸ ۹.۸۴ % ۳۹,۲۵۹ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۴,۳۲۳,۱۳۵ ۶۱.۲۳ % ۲,۰۰۴,۰۷۰ ۲۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۶۹۴,۸۱۸ ۹.۸۴ % ۳۸,۹۰۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۴,۳۳۹,۳۵۱ ۶۲.۴۵ % ۱,۹۳۶,۲۲۰ ۲۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۶۴۹,۴۷۲ ۹.۳۵ % ۲۳,۵۸۰ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۳۱۷,۳۶۳ ۶۱.۳۶ % ۱,۹۳۳,۷۶۹ ۲۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۵۴,۰۳۶ ۱۰.۷۲ % ۳۰,۵۵۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۲۷۸,۶۷۸ ۶۲.۵۴ % ۱,۷۸۸,۸۸۹ ۲۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۷۳۳,۴۱۸ ۱۰.۷۲ % ۴۰,۴۰۷ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۲۹۸,۹۴۸ ۶۴.۰۸ % ۱,۷۸۸,۳۸۶ ۲۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۵۹۱,۸۰۶ ۸.۸۲ % ۲۹,۵۱۲ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۴,۳۰۰,۱۳۹ ۶۴.۲۶ % ۱,۷۸۷,۰۴۱ ۲۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۷۴,۷۵۲ ۸.۵۹ % ۲۹,۵۱۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۴,۳۰۰,۱۳۹ ۶۴.۲۷ % ۱,۷۸۶,۵۰۶ ۲۶.۷ % ۰ ۰ % ۵۷۴,۷۵۲ ۸.۵۹ % ۲۹,۵۱۷ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۳۰۰,۱۳۹ ۶۴.۲۹ % ۲,۲۶۶,۱۴۳ ۳۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۲,۴۶۵ ۱.۳۸ % ۲۹,۵۱۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۲۳۷,۳۴۱ ۶۳.۳۱ % ۲,۲۶۵,۷۰۶ ۳۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۸۲۹ ۲.۴ % ۲۹,۵۰۸ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %