صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۴,۲۲۷,۲۹۷ ۶۳.۱۲ % ۲,۲۶۵,۴۷۰ ۳۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۵۳۲ ۲.۶۱ % ۲۹,۵۰۱ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۴,۱۱۶,۸۹۶ ۶۳.۸ % ۲,۱۷۵,۲۶۰ ۳۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۹۹,۰۸۸ ۱.۵۴ % ۶۲,۰۱۶ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۴,۱۱۶,۸۹۶ ۶۳.۸ % ۲,۱۷۴,۷۱۶ ۳۳.۷ % ۰ ۰ % ۹۹,۰۸۴ ۱.۵۴ % ۶۲,۰۰۹ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۴,۱۲۸,۷۸۲ ۶۳.۷۳ % ۲,۱۸۷,۷۳۷ ۳۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۸۵۹ ۲.۰۵ % ۲۹,۴۸۰ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۱۲۸,۷۸۲ ۶۳.۷۳ % ۲,۱۸۷,۱۸۶ ۳۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۸۵۸ ۲.۰۵ % ۲۹,۴۷۳ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۱۲۸,۷۸۲ ۶۳.۷۴ % ۲,۱۸۶,۶۴۷ ۳۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۸۵۸ ۲.۰۵ % ۲۹,۴۶۶ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۱۳۱,۰۰۵ ۶۳.۱۷ % ۲,۱۰۴,۹۹۸ ۳۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۴۱۵ ۴.۲ % ۲۹,۴۵۹ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۱۴۶,۷۲۸ ۶۳.۳۹ % ۲,۱۰۴,۲۶۶ ۳۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۶۲۸ ۴ % ۲۹,۴۵۲ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۱۶۱,۴۷۹ ۶۵.۴۱ % ۱,۹۰۲,۷۷۲ ۲۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۴۱۶ ۳.۸۹ % ۵۰,۵۷۸ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۴,۱۶۷,۳۴۶ ۶۶.۰۴ % ۱,۹۰۲,۴۰۱ ۳۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۸۰,۲۴۸ ۲.۸۶ % ۶۰,۵۳۳ ۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %