صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۴,۶۷۵,۶۷۶ ۶۲.۷۷ % ۱,۹۵۲,۳۴۳ ۲۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۷۹۳,۶۵۲ ۱۰.۶۶ % ۲۶,۹۱۴ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۴,۵۶۹,۳۸۷ ۶۲.۰۴ % ۱,۹۵۲,۱۹۲ ۲۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۸۰۷,۷۴۴ ۱۰.۹۷ % ۳۵,۹۴۹ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۴,۵۹۴,۸۵۷ ۶۲.۰۴ % ۱,۹۵۱,۰۱۶ ۲۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۸۳۲,۹۳۹ ۱۱.۲۵ % ۲۷,۵۸۵ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۴,۵۹۱,۰۲۷ ۶۲.۲۲ % ۲,۱۱۸,۲۷۱ ۲۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۶۱۶ ۸.۶۴ % ۳۱,۶۲۰ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۴,۵۳۹,۲۸۶ ۶۲.۳ % ۲,۱۱۷,۷۷۶ ۲۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۵۹۸,۴۴۴ ۸.۲۱ % ۳۰,۳۹۲ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۴,۵۲۴,۵۷۵ ۶۲.۲۲ % ۲,۱۱۶,۴۹۸ ۲۹.۱ % ۰ ۰ % ۶۰۱,۰۳۶ ۸.۲۶ % ۳۰,۰۱۸ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۴,۵۲۴,۵۷۵ ۶۲.۲۳ % ۲,۱۱۵,۷۹۹ ۲۹.۱ % ۰ ۰ % ۶۰۱,۰۲۳ ۸.۲۷ % ۲۹,۶۲۵ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۴,۵۲۴,۵۷۵ ۶۲.۲۴ % ۲,۱۱۵,۱۰۰ ۲۹.۱ % ۰ ۰ % ۶۰۰,۵۲۳ ۸.۲۶ % ۲۹,۲۳۳ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۴,۴۸۹,۳۵۳ ۶۲.۰۸ % ۲,۱۱۴,۱۱۷ ۲۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۹۸,۸۳۳ ۸.۲۸ % ۲۸,۸۵۲ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۴,۴۲۴,۳۷۰ ۶۰.۹۲ % ۲,۱۱۸,۲۶۳ ۲۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۳۸,۵۵۴ ۸.۷۹ % ۸۱,۹۲۵ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %