صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۴,۶۹۶,۲۵۱ ۶۵.۲۱ % ۱,۷۱۷,۸۵۳ ۲۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۷۵۵,۱۹۶ ۱۰.۴۹ % ۳۱,۹۵۰ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۴,۶۵۹,۷۵۴ ۶۴.۶۴ % ۱,۷۲۶,۴۷۲ ۲۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۷۷۱,۳۴۷ ۱۰.۷ % ۵۱,۷۴۵ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۴,۶۵۹,۷۵۴ ۶۴.۶۴ % ۱,۷۲۵,۹۰۴ ۲۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۷۱,۳۴۷ ۱۰.۷ % ۵۱,۲۱۵ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۶۵۹,۷۵۴ ۶۴.۶۵ % ۱,۷۲۵,۳۳۷ ۲۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۷۱,۳۴۷ ۱۰.۷ % ۵۰,۶۸۶ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۶۴۶,۷۳۹ ۶۴.۰۶ % ۱,۷۸۷,۶۴۳ ۲۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۷۸۸,۳۴۳ ۱۰.۸۷ % ۳۱,۱۵۴ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۶۳۷,۹۱۵ ۶۳.۶۷ % ۱,۸۱۶,۴۲۳ ۲۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۷۹۸,۲۹۴ ۱۰.۹۶ % ۳۲,۱۰۰ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۴,۵۷۳,۲۴۷ ۶۲.۴۳ % ۱,۸۱۶,۵۰۰ ۲۴.۸ % ۰ ۰ % ۷۸۸,۴۴۷ ۱۰.۷۶ % ۱۴۷,۵۳۶ ۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۴,۶۵۱,۱۷۴ ۶۳.۱۱ % ۱,۸۷۳,۵۸۴ ۲۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۱۳۵ ۱۰.۹۱ % ۴۰,۸۹۷ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۴,۶۶۲,۰۶۰ ۶۲.۵۹ % ۱,۹۵۳,۵۸۰ ۲۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۷۹۳,۶۸۸ ۱۰.۶۵ % ۳۹,۷۴۶ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۴,۶۶۲,۰۶۰ ۶۲.۶ % ۱,۹۵۲,۹۶۶ ۲۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۷۹۳,۶۸۲ ۱۰.۶۶ % ۳۹,۱۹۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %