صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۳۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۴,۷۴۰,۱۹۹ ۶۷.۲۸ % ۱,۴۲۲,۰۰۹ ۲۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۴۵,۵۷۱ ۱۲ % ۳۷,۳۰۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۴,۷۳۴,۱۰۱ ۶۷.۱۶ % ۱,۴۲۱,۱۱۶ ۲۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۸۳۵,۹۵۷ ۱۱.۸۶ % ۵۸,۲۰۶ ۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۴,۷۳۳,۰۰۹ ۶۶.۲۸ % ۱,۴۲۰,۳۳۹ ۱۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۸۱۰,۷۵۷ ۱۱.۳۵ % ۱۷۶,۹۳۸ ۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۴,۷۹۸,۸۵۵ ۶۷.۴۳ % ۱,۵۱۹,۹۴۸ ۲۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۷۴۱,۰۲۵ ۱۰.۴۱ % ۵۷,۴۳۳ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۴,۸۰۹,۵۳۲ ۶۶.۷۹ % ۱,۵۴۷,۰۲۳ ۲۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۸۰۹,۵۷۵ ۱۱.۲۴ % ۳۵,۱۶۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۴,۸۰۹,۵۳۲ ۶۶.۷۷ % ۱,۵۴۹,۷۶۶ ۲۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۸۰۹,۵۷۵ ۱۱.۲۴ % ۳۴,۶۱۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۴,۸۰۹,۵۳۲ ۶۶.۸۱ % ۱,۵۴۹,۲۹۶ ۲۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۸۰۶,۳۲۹ ۱۱.۲ % ۳۴,۰۶۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۸۰۳,۲۸۳ ۶۶.۰۵ % ۱,۶۰۳,۹۶۹ ۲۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۳۱,۰۶۶ ۱۱.۴۳ % ۳۳,۵۲۲ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۴,۷۲۱,۹۵۵ ۶۵.۶۷ % ۱,۶۶۷,۴۱۲ ۲۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۷۶۷,۷۴۷ ۱۰.۶۸ % ۳۲,۹۹۲ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۴,۷۱۷,۲۸۳ ۶۵.۴۷ % ۱,۶۶۶,۱۲۳ ۲۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۷۷۹,۱۷۴ ۱۰.۸۱ % ۴۲,۸۱۲ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %